Dit privacybeleid beschrijft hoe Wielertoeristenclub De Vliegende Spaak (hierna “wij”, “ons” of “onze”) de persoonlijke gegevens verwerkt die we verzamelen of ontvangen van de bezoekers en leden van onze website www.devliegendespaak.be (hierna “de website”). Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u de website gebruikt of ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. Door de website te gebruiken of ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met dit privacybeleid.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens van u:
Contactgegevens: naam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens om met u te communiceren over onze clubactiviteiten, evenementen, nieuwsbrieven en andere informatie die voor u interessant kan zijn. We gebruiken deze gegevens ook om uw vragen, opmerkingen of klachten te beantwoorden.
We verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of wanneer dit nodig is om u onze diensten te verlenen, om onze wettelijke verplichtingen na te komen, of om onze legitieme belangen te behartigen.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met autoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dit nodig is om onze rechten of die van anderen te beschermen of af te dwingen.
Partners, zoals andere wielertoeristenclubs, sportfederaties, sponsors en adverteerders : We delen uw persoonlijke gegevens alleen met partners die uw toestemming hebben of die u relevante producten, diensten of informatie kunnen aanbieden die verband houden met onze clubactiviteiten.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking, verlies of vernietiging. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot de personen die deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We gebruiken ook wachtwoorden en andere beveiligingstechnologieën om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet. We verwijderen uw persoonlijke gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, onder voorbehoud van de voorwaarden en uitzonderingen die zijn vastgelegd in het toepasselijke recht:
• Recht op inzage: U heeft het recht om ons te vragen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien dat het geval is, om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
• Recht op rectificatie: U heeft het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die we over u bewaren te corrigeren of aan te vullen.
• Recht op wissing: U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, of wanneer u uw toestemming intrekt.
• Recht op beperking: U heeft het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid, de rechtmatigheid of de noodzaak van de verwerking betwist, of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
• Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer deze gebaseerd is op onze legitieme belangen of voor direct marketing doeleinden.
• Recht op intrekking van toestemming: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
• Recht om een klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met het toepasselijke recht.

Om uw rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het einde van dit privacybeleid zijn vermeld. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst beantwoorden.

Hoe kunt u uw voorkeuren beheren?

U kunt uw voorkeuren voor de communicatie die u van ons ontvangt, beheren door u aan of af te melden voor onze nieuwsbrieven, door uw accountinstellingen te wijzigen, of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die aan het einde van dit privacybeleid zijn vermeld.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over dit privacybeleid of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:
• E-mail: info@devliegendespaak.be
• Post: Wielertoeristenclub De Vliegende Spaak, Zaal Ons Huis, Baardegem-Dorp 118, 9310 Baardegem, België

Update van het privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 december 2023.
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om het aan te passen aan de veranderingen in onze diensten, de wetgeving of de verwachtingen van onze bezoekers en leden. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u daarvan op de hoogte brengen via een duidelijke kennisgeving op onze website of via een andere passende methode, zoals een e-mail of een nieuwsbrief. We zullen ook de datum van de laatste update bovenaan dit privacybeleid vermelden. De wijzigingen worden van kracht op de datum die in de kennisgeving wordt vermeld of, indien er geen datum wordt vermeld, op de datum van publicatie op onze website.
Als de wijzigingen gevolgen hebben voor de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we u de mogelijkheid bieden om uw toestemming te herzien, in te trekken of te bevestigen, afhankelijk van de aard en de omvang van de wijzigingen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet op een manier verwerken die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

.