A – BENAMING – DOEL – BESTAANSDUUR – CLUBJAAR

De club is een wielertoeristenclub en draagt de naam W.T.C. DE VLIEGENDE SPAAK. Zij is gevestigd te Baardegem (Aalst).

De club stelt zich als doel om, met de middelen die haar ter beschikking staan, mee te werken aan de ontwikkeling van de sport in het algemeen en van het sportieve fietstoerisme in het bijzonder, zonder winstoogmerk.

De bestaansduur van de club is onbeperkt en zij kan slechts ontbonden worden in gevallen en vormen voorzien in de statuten. De club kan ontbonden worden bij ernstige onenigheid of bij gebrek aan kandidaten om de club verder te besturen.

Het clubjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van dat zelfde jaar. De clubfietsuitstappen beginnen steeds de eerste zondag van maart en eindigen de laatste zondag van oktober.

B – LIDGELD – VERZEKERING – AANVAARDING – ONTSLAG – KLEDIJ

Er wordt door elk lid een jaarlijks lidgeld betaald.

Dit wordt steeds betaald voor het volledige seizoen. Het lidgeld voor het nieuwe clubjaar wordt betaald ten laatste tegen 30 november het jaar voordien. Ook in een jaar dat er nieuwe clubkledij is (zie punt6.) . Dan wordt bij het bestellen van de kledij , onmiddellijk ook het lidgeld betaald als voorschot . Wie zijn lidgeld niet voor 30 november betaald heeft, en toch later nog lid wil worden, betaalt 10€ extra administratiekosten.

Enkel nieuwe leden kunnen nog tegen het gewone tarief lid worden , en dit voor 31 maart van het nieuwe seizoen . Nadien wordt een ledenstop afgekondigd. De enige uitzondering die zou kunnen gemaakt worden, en dat wordt jaarlijks door het bestuur beslist (in functie van het totaal ledenaantal), is wanneer iemand pas later in het seizoen effectief lid wordt na 3 maal op proef te hebben meegereden. Er zou dan een lidgeld kunnen gevraagd worden à rato van de resterende maanden van het lopende seizoen.

Het bedrag van het jaarlijks lidgeld wordt elk jaar opnieuw door het bestuur vastgesteld. In dat lidgeld is ook een verzekeringspremie en lidmaatschap VWB-VBR inbegrepen.

De verzekering geeft volgende dekking : lichamelijke schade, burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden bij eigen schuld), rechtsbijstand bij eigen schuld. Geen verzekering echter voor eigen materiële schade en geen rechtsbijstand voor invordering ervan, wanneer zelf schade als slachtoffer. Leden worden ook beschouwd als derden voor elkaar, maar kunnen geen aanspraak maken op vergoeding van materiële schade.

Nieuwe leden betalen, bovenop het normale lidgeld, een door het clubbestuur vastgestelde toetredingsbijdrage voor de clubkledij. De basisuitrusting bestaat uit een clubtrui met korte mouwen en een korte clubbroek en wordt door het clubbestuur aan voordelige prijzen aangeboden. Hetzelfde geldt voor bestaande leden wanneer een nieuwe clubuitrusting wordt aangeleverd (in principe +/- elke 3 jaar)

Andere kledingstukken in de clubkleuren, zoals trainingsvest, bodywarmer, lange broeken, armstukken, beenstukken, enz. worden, afhankelijk van het aanbod, op bestelling aangeboden. Ze worden door de club niet op stock bijgehouden.

Wordt als lid aanzien : elke persoon die zijn lidgeld heeft betaald en de reglementen naleeft.

Een lid moet minstens 15 jaar worden in het jaar van zijn (haar) aansluiting. Elk minderjarig lid moet bovendien een schriftelijke verklaring van zijn (haar) wettelijke vertegenwoordiger voorleggen, waarin deze zijn toestemming geeft voor het toetreden tot de club en het deelnemen aan de clubfietsuitstappen.

Elk lid wordt geacht zijn clubkledij te dragen, uit respect voor club en sponsors. Reservekledij kan bij de club tegen gunsttarieven aangekocht worden, zolang de voorraad strekt.

Basis-clubkledij (trui korte mouw- korte broek) beschadigd bij een valpartij tijdens een clubuitstap wordt gratis vervangen.

Men mag als niet-lid maximaal driemaal meerijden ter kennismaking. Niet-leden moeten steeds achteraan rijden. Voor verdere deelname nadien, dient men eerst lid te worden en de nodige formaliteiten te vervullen.

De leden kunnen hun ontslag indienen bij de voorzitter of zijn vervanger. Zij worden verondersteld ontslaggevers te zijn wanneer zij met de betaling van hun jaarlijks lidgeld in gebreke blijven.

C – VERANTWOORDELIJKHEID – VEILIGHEID – MATERIEEL – MILIEU – UITSLUITING – ENGAGEMENT

Tijdens de clubuitstappen is elk lid verantwoordelijk voor eigen gedragingen op burgerlijk en strafrechterlijk gebied. Ieder lid dient zich steeds correct te gedragen naar de wettelijke voorschriften en reglementen. Onverantwoord gedrag kan tot uitsluiting leiden.

De clubleden respecteren elkaar, de bestuurder van de volgwagen en het ons omringend verkeer.

Tijdens de clubuitstappen verwittigen de koprijders de andere deelnemers bij eventuele hindernissen of naderende gevaren. Bij pech helpen we elkaar en wachten we elkaar op.

Het dragen van een degelijke valhelm is verplicht bij elke clubuitstap.

De club of haar bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ziekte, ongevallen, verkeersovertredingen of diefstal van fietsen of onderdelen ervan.

Elk lid wordt uit veiligheidsoverwegingen geacht om met een degelijke, vooral goed onderhouden fiets te rijden.

Het eventueel gebruikte reservematerieel van de club moet, gereinigd en in degelijke staat, tegen de volgende clubuitstap ten laatste, worden terugbezorgd bij de materieel-verantwoordelijke.

Een wielertoerist bewondert de natuur en vervuilt ze niet. Wegwerpen van onverteerbaar verpakkingsmateriaal, bandjes, enz… wordt niet getolereerd. Gebrek aan de nodige discipline kan tot uitsluiting leiden.

Elk lid engageert zich ook om minstens éénmaal per jaar een rit voor te stellen en te gidsen of zich op te geven als chauffeur. (zie punt F)

Elk lid engageert zich om minstens éénmaal per jaar de club te helpen bij het organiseren van activiteiten om de clubkas te voeden, bijvoorbeeld bij het organiseren van onze MTB-Faluintjestocht, eind oktober-begin november. Elk lid kan zich daartoe bij één of meerdere van onze werkgroepen aansluiten.

D – BEHEER – BEVOEGDHEID – BESTUUR

De club wordt beheerd door een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris-schatbewaarder, een communicatieverantwoordelijke, een materieel-verantwoordelijke, een webmaster, een aantal ploegkapiteins en een aantal assisterende bestuursleden.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen, wanneer tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. In geval van gelijkheid van stemmen, zal de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend zijn. Dit geldt eveneens voor de eventuele beslissing om de club te ontbinden.

Geen enkel bestuurslid of gewoon lid mag op eigen initiatief in naam van de club een verbintenis aangaan, waardoor de club verplichtingen zou krijgen t.o.v. derden.

Elk jaar is een bestuurslid herverkiesbaar. Elk lid van het afgelopen jaar kan zich dan kandidaat stellen als bestuurslid. Een herverkiesbaar bestuurslid kan enkel herverkozen of vervangen worden tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering. Dit geldt ook voor een vrijwillig ontslagnemend bestuurslid.

Tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering wordt telkens een kasverslag gegeven door de schatbewaarder.

E – DIVERSE

Over alles wat in de huidige statuten niet voorzien is, beslist het bestuur van de club.

Door hun lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten en het reglement van de uitstappen.

Door hun lidmaatschap gaan de leden de verbintenis aan, alle geschillen met de club scheidsrechterlijk binnen de club te laten beslechten, zonder rechtsvordering voor de rechtbanken. Elk lid tekent de statuten voor akkoord in twee exemplaren, waarvan één zelf te bewaren.